Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza II

Grudzień 22, 2014

Przedsięwzięcie pod tytułem : Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – Faza II” obejmowało swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,689 km wraz z trzema sieciowymi przepompowniami ścieków.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia podzielony został na 3 Kontrakty/zadania budowlane tj.:
Kontrakt 1. Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy,
Kontrakt 2. Zadanie 2 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy
Bankowe,
Kontrakt 3. Zadanie 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falenty w ul.
Falenckiej

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Raszyn – Beneficjenta Projektu – która stała się właścicielem powstałego majątku. Natomiast Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-RASZYN” Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3 stało się operatorem powstałego majątku. Przekazanie wytworzonego majątku nastąpiło w wyniku zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Raszyn a GPK „EKO-RASZYN” Sp. z o.o Zespołem odpowiedzialnym za zarządzanie przedsięwzięciem jest Jednostka Realizująca Projekt (JRP) powołana w strukturach organizacyjnych Gminy w Raszynie, składająca się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.

Celem Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza II było wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Raszyn do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.