Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jrp2/wp-content/plugins/dephue-data-design-hide-update-notifications-developer-edition/assets/tpl/default.tpl.php on line 55

O przedsięwzięciu

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na terenie aglomeracji RASZYN – 19 238 RLM określonej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (nr PLMZO26 wg KPOŚK – aktualizacja 2010), ustanowionej rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszyn, w granicach administracyjnych Gminy Raszyn (powiat pruszkowski, województwo mazowieckie).
Planowane przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza II” obejmowało swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,689 km wraz z 3 sieciowymi przepompowniami ścieków.
W ramach projektu do kanalizacji sanitarnej włączonych zostało 1 272 RLM w tym 1184 RLM od osób fizycznych i 88 RLM od sektora usług i sektora użyteczności publicznej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia podzielony został na 3 Kontrakty/zadania budowlane tj.:

Kontrakt 1. Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy,
Zadanie obejmowało swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno -ciśnieniowym o łącznej długości ok. 2,180 w tym:

 • długość kanałów grawitacyjnych Ø 200 – 1,222 km km,
 • długość kanałów tłocznych Ø 110 – 0,578 km
 • długość kanałów tłocznych Ø 90 – 0,114 km
 • długość przyłączy Ø 160 – 0,266 km (60 szt.)
 • przepompownie – 2 szt.

Kontrakt 2. Zadanie 2 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy
Bankowe,
Zadanie obejmowało swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dawidy Bankowe o łącznej długości ok. 5,318 w tym:

 • długość kanałów grawitacyjnych Ø 200 – 4,797 km
 • długość przyłączy Ø160 – 0,521 km (134 szt.)

Kontrakt 3. Zadanie 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falenty w ul. Falenckiej.
Zadanie obejmowało swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o łącznej długości 1,191km w tym:

 • długość kanałów grawitacyjnych Ø 250– 0,381 km,
 • długość kanałów tłocznych Ø160 – 0,791 km
 • długość przyłączy Ø160 – 0,019km (10 szt.)
 • przepompownie – 1 szt.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Raszyn – Beneficjenta Projektu – która stała się właścicielem powstałego majątku. Natomiast Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
„EKO-RASZYN” Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3 stało się
operatorem powstałego majątku. Przekazanie wytworzonego majątku nastąpiło w wyniku zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Raszyn a GPK „EKO-RASZYN” Sp. z o.o Zespołem odpowiedzialnym za zarządzanie przedsięwzięciem jest Jednostka Realizująca Projekt (JRP) powołana w strukturach organizacyjnych Gminy w Raszynie, składająca się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji.
Wnioskodawca od wielu lat realizuje zadnia związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn.