Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jrp2/wp-content/plugins/dephue-data-design-hide-update-notifications-developer-edition/assets/tpl/default.tpl.php on line 55

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy kanalikami w ul Warszawskiej, Grudzi we wsi Dawidy w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Raszyn nr umowy 6/JRP/2013

1. Zakładane cele.
W ramach zamówienia zaplanowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul Warszawskiej, Grudzi we wsi Dawidy Wartość kontraktu 565 152,26 pln brutto.

Osiągnięte cele.
Cele zostały zrealizowane w całości zgodnie z dokumentacją projektową oraz termin realizacji nie został przekroczony. Protokół Odbioru Robót został sporządzony dn 31.10.2013r. Wartość kontraktu nie została przekroczona. W ramach zamówienia wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w Grudzi i ul Warszawskiej.

 • Wskaźniki wykonania zakresu rzeczowego.
  Wykonawca wykonał następujące roboty budowlane:
 • W zakresie sieci kanalizacyjnej:
  kanały grawitacyjne z rur PVC 250mm – 8,7 mb PVC 200- 182,04mb
  kanały tłoczne z rur PE 90 – 110mm- 1161,89mb
  Pompownie ścieków – 2 szt.

Nadzór nad Projektem i kontrola inwestycji, m.in. nad terminowością wykonywania zobowiązań kontraktowych, egzekwowanie jakości wykonanych opracowań i działań w ramach usług, reprezentowanie SAFEGFE w kontaktach z Klientem, organizacja pracy zespołu i egzekwowanie jakości usług.

 • Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wyszczególnionych w SIWZ w zakresie zadań Inżyniera Kontraktu.
 • Zatwierdzanie dokumentów takich jak np. Harmonogram rzeczowo finansowym,
 • Podejmowanie decyzji dotyczących terminów realizacji Kontraktu.
 • Zatwierdzanie kwot do zapłaty w Protokołów Zaawansowania, zatwierdzanie dokumentów – protokołu konieczności dla robót dodatkowych, wniosków obmiarowych wykonania robót oraz sprawozdań okresowych.
 • Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót.
 • Koordynacja i kontrola prac inspektorów nadzoru inwestorskiego.
 • Organizacja i przewodniczenie w naradach dotyczących postępu robót, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,
 • Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów,
 • Identyfikowanie ryzyk – Monitorowanie zagrożeń i ryzyka z określeniem ich źródeł, objawów i podjętych przeciwdziałań;
 • Doradztwo i działania wspomagające współpracę z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu.
 • Zapewnienie wykonania zadań inwestycyjnych zgodnie z postanowieniami zawartych umów, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wartości Zamówienia
 • Rekomendowanie Zamawiającemu wykonania koniecznych robót zamiennych lub dodatkowych oraz przygotowanie niezbędnych do ich zlecenia dokumentów
 • Weryfikacja i akceptowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
 • Bieżący kontakt z projektantem w okolicznościach wymagających zmian lub dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnej sytuacji.
 • Nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych
 • Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji umowy o roboty budowlane

INSPEKTOR ROBÓT DROGOWYCH

Do zadań inspektora nadzoru robót drogowych w okresie raportowania należało w szczególności:

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym
 • Nadzorowanie i rozliczanie robót drogowych.
 • Uczestnictwo w Radach Budowy.
 • Weryfikacja dokumentów przedkładanych przez Wykonawców Robót.
 • Udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań.
 • Udział w kontrolnych badaniach i pomiarach.
 • Współpraca z pozostałym personelem Konsultanta.
 • Sprawdzanie zgodności realizacji robót z harmonogramem.

INSPEKTOR ROBÓT SANITARNYCH

Do zadań inspektora nadzoru robót sanitarnych w okresie raportowania należało w szczególności:

 • Nadzorowanie i rozliczanie robót sanitarnych
 • Uczestniczenie w Radach Budowy.
 • Weryfikacja dokumentów przedkładanych przez Wykonawców Robót.
 • Udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań.
 • Udział w kontrolnych badaniach i pomiarach.
 • Sprawdzanie zgodności realizacji robót z harmonogramem.

MENADŻER KOSZTÓW

Do zadań menadżera kosztów w okresie raportowania należało w szczególności:

Do zadań w okresie raportowania należało w szczególności:

 • Weryfikacja i udział w sporządzaniu obmiarów przez Wykonawców Robót, weryfikacja kosztorysów w zakresie przedmiaru robót;
 • Kontrola kosztów inwestycji i obmiarów robót wykonywanych w ramach projektu budowlanego.
 • Kontrolowanie realizacji budżetu przedsięwzięcia.
 • Kontrola kosztów inwestycji i pomiarów robót wykonanych w ramach projektu budowlanego.
 • Prowadzenie rozliczeń finansowych dla wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia, przygotowanie bieżących materiałów finansowych dla potrzeb raportowania.
 • Współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie obmiaru wykonanych robót, bieżące analizy finansowe.
 • Udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Klienta.
 • Ocena poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawcę robót budowlanych,
 • Kontrola wydatków pod względem kosztów kwalifikowanych.

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Do zadań inspektora nadzoru robót elektrycznych w okresie raportowania należało w szczególności:

 • Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym
 • Nadzorowanie i rozliczanie robót elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Uczestniczenie w Radach Budowy.
 • Weryfikacja dokumentów przedkładanych przez Wykonawców Robót.
 • Udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań.
 • Udział w kontrolnych badaniach i pomiarach.
 • Współpraca z pozostałym personelem Konsultanta.
 • Sprawdzanie zgodności realizacji robót z harmonogramem.

IV Podsumowanie.

W ramach zamówienia zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul Warszawskiej, Grudzi we wsi Dawidy Wartość kontraktu 565 152,26 pln brutto.
Cele zostały zrealizowane w całości zgodnie z dokumentacją projektową oraz termin realizacji nie został przekroczony. Protokół Odbioru Robót został sporządzony dn 29.08.2013r. Wartość kontraktu nie została przekroczona. W ramach zamówienia wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w Grudzi i ul Warszawskiej.